Biojalostamo

NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan biojalostamon rakentamista Haapavedellä sijaitsevan Kanteleen Voima Oy:n voimalaitoksen yhteyteen. Sivutuotteina jalostamo tuottaisi ligniiniä, biokaasua sekä biopohjaista hiilidioksidia. Nykyisen voimalaitoksen toiminta muuttuisi biojalostamon energiakeskukseksi, joka tuottaisi laitosalueen tarvitseman lämpö- ja jäähdytysenergian. Voimalaitosalueen olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen, mm. biopolttoaineterminaali, rakennukset, laitosalueen kaukolämpö- ja jäähdytysvesiverkko, korjaamo-, toimisto- ja valvomotilat sekä liitynnät sähköverkkoon, parantaa hankkeen kannattavuutta.

NordFuel-jalostamo olisi merkittävä työllistäjä paikallisesti, tuottaisi joustavasti sähköä ja 65 000 tonnia bioetanolia liikenteen käyttöön vuosittain. Jalostamo kykenee tuottamaan vuosittain myös 150 GWh biokaasua, mikä tekisi jalostamosta yhden Pohjoismaiden suurimmista biokaasun tuotantoyksiköistä.

NordFuel-biojalostamo lyhyesti

250 työpaikkaa paikallisesti

Joka viides tunti tankkiautollinen 2G polttoainetta

Käyttää puuta kaksi rekka-autollista tunnissa; hake, puru, ranka

Bioetanolia 400 000 autolle (10 % sekoitus)

300 milj. € kokonaisinvestointi

Biokaasua 15 000 auton liikennekäyttöön

Haapavesi on erinomainen sijaintipaikka biojalostamolle

Uusi biojalostamo on tarkoitus rakentaa Kanteleen Voiman voimalaitoksen yhteyteen Eskolanniemeen. Haapavesi on erinomainen sijaintipaikka biojalostamolle niin raaka-aineen saatavuuden kuin hyvien logististen yhteyksien kannalta. Haapavesi sijaitsee 100-150 kilometrin säteellä merkittävistä metsäalueista ja huomattavasta määrästä tuotantolaitoksia, joiden sivuvirtoja NordFuel hyödyntää tuotannossaan. Sijainti on myös otollinen (100-130 km) neljään satamaan (Kalajoki, Kokkola, Pietarsaari ja Raahe), joiden kautta bioetanoli voidaan toimittaa markkinoille.

Alueella on jo olemassa uuden teollisuuden tarvitsemaa infrastruktuuria. Valmis tuotantoympäristö sisältää mm. 5 hehtaarin biopolttoaineterminaalin, laitosalueen kattavan kaukolämpö- ja jäähdytysvesiverkko, hyödynnettäviä tuotantorakennuksia, toimisto-, korjaamo- ja valvomotilat sekä kytkennät sähköverkkoon ja vesistöön.

Tarve biopolttoaineille ja uusille teknologioille kasvaa

Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivisuus pian sen jälkeen. Tavoitteen saavuttaminen vaatii päästövähennystoimia kaikilla olennaisilla päästösektoreilla, sekä riittävien hiilinielujen ylläpitoa. Vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi tarvitaan lisäpanostuksia erityisesti biotalouden, kiertotalouden, puhtaan teknologian ratkaisujen, energiatehokkuuden, päästöttömien energiantuotantomuotojen, energian varastointiratkaisujen ja hiilen talteenoton ja hyödyntämisen kehittämiseksi ja markkinoille saattamiseksi sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Liikenteeltä vaadittavat päästövähennykset ovat merkittävät. Suomi on sitoutunut vähintään puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Suomen ilmastopolitiikan mukaan tavoite saavutetaan nostamalla fossiilisten polttoaineiden verotusta, ohjaamalla kestävästi tuotettuja nestemäisiä biopolttoaineita erityisesti raskaan liikenteen käyttöön, sekä tavoittelemalla lentoliikenteessä sekoitevelvoitteen avulla 30 prosentin osuutta kestäville biopolttoaineidelle vuonna 2030.

EU:n uusiutuvan energian direktiivi (RED II) luo kehikon uusiutuvan energian edistämiselle. EU:n tavoitteena on, että vähintään 14 prosenttia liikenteessä käytettävästä energiasta olisi uusiutuvaa vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi unionin kokonaisenergian-kulutuksesta uusiutuvan energian osuuden tulee nousta vähintään 32 prosenttiin.