Biojalostamo

NordFuelin biojalostamo tuottaa valmistuttuaan merkittävän määrän toisen sukupolven biopolttoaineita korvaamaan fossiilisia tuontipolttoaineita. Haapavedelle valmisteltava biojalostamo tuottaa bioetanolia, biokaasua ja ligniiniä sekä puhdasta hiilidioksidia ja lannoitteita.

Biojalostamon tuotteet

Bioetanoli

NordFuelin biojalostamo tuottaa vuodessa 65 000 tonnia bioetanolia liikennekäyttöön. Etanoli on bensiiniin sekoitettavaa uusiutuvaa polttoainetta, jota tyypillisesti sekoitetaan 10 tilavuusprosenttia. Korkeampina pitoisuuksina etanolia voidaan käyttää ns. korkeaseosetanoliajoneuvoissa (flexfuel-ajoneuvot).

Biokaasu (LBG, Liquefied Biogas eli nesteytetty biokaasu)

NordFuelin biojalostamo tuottaa vuodessa 11 000 tonnia nesteytettyä biokaasua. Bioetanolin tuotantoprosessin sivutuotteena syntyy biokaasua, joka nesteytettynä soveltuu erityisesti raskaan liikenteen polttoaineeksi.

Ligniini

NordFuelin biojalostamo tuottaa vuodessa 230 000 tonnia ligniiniä bioetanolin tuotantoprosessin sivutuotteena. Ligniiniä käytetään biojalostamon energiakeskuksen polttoaineena. Ligniinissä on merkittävää potentiaalia korkeamman jalostusasteen tuotteiden raaka-aineeksi.

CO2

Bioetanolin valmistuksessa syntyvää puhdasta hiilidioksidia voidaan ottaa talteen 65 000 tonnia. Talteeno otettua hiilidioksidia voidaan käyttää esimerkiksi elintarviketeollisuuden suojakaasuna. Tulevaisuudessa talteen otetusta hiilidioksidista voidaan valmistaa kestäviä synteettisiä polttoaineita.

Lannoitteet

NordFuelin biojalostamotoiminnan sivutuotteena syntyy myös lannoitteita noin 10 000 tonnia vuodessa. Lannoitteet voidaan hyödyntää maa- ja metsätaloudessa.

Etanolia

65 000

tonnia vuodessa
Ligniiniä

230 000

tonnia vuodessa
Biokaasua

150

GWh/vuodessa

Raaka-aine

NordFuelin biojalostamo käyttää raaka-aineena sahateollisuuden sivutuotteena syntyvää sahanpurua, metsätalouden hakkuutähteitä sekä nuorten metsien hoidossa syntyvää, pieniläpimittaista rankaa.

Raaka-aineen tarve on noin 350 000 tonnia (kuivapaino) vuodessa, mikä tarkoittaa kahta rekka-autollista tunnissa ja noin 16 000 rekka-autollista vuodessa. Raaka-aine hankitaan 150 kilometrin säteeltä.

Prosessi

Haapaveden voimalaitoksen hyödyntäminen

Biojalostamo rakennetaan Haapavedelle, entisen turvevoimalaitoksen yhteyteen.

Turvevoimalaitos muutetaan biojalostamon energiakeskukseksi, joka tuottaa laitosalueen tarvitseman lämpö- ja jäähdytysenergian. Voimalaitosalueen olemassa olevasta infrasta on mahdollista hyödyntää muun muassa polttoaineterminaali, laitosalueen jäähdytysvesiverkko, korjaamo-, toimisto- ja valvomotilat sekä sähköverkkoliitynnät. Olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen tuo hankkeelle merkittävän kustannushyödyn.

NordFuel valmistelee
modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle.