Kanteleen Voima Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan biojalostamon rakentamista Haapavedellä sijaitsevan lauhdevoimalan yhteyteen. Sivutuotteina jalostamo tuottaisi ligniiniä, biokaasua sekä lietettä lannoitekäyttöön. Nykyisen voimalaitoksen toimintaa kehitetään samalla moderniksi CHP-laitokseksi, mikä täyttää tiukat ympäristömääräykset ja parantaa tehtaan kannattavuutta, kun alkuperäisen sähköntuotannon rinnalle tulee höyryntuotantoa.

NordFuel-jalostamo olisi merkittävä työllistäjä paikallisesti, tuottaisi joustavasti sähköä ja 65 000 tonnia bioetanolia liikenteen käyttöön vuosittain. Jalostamo kykenee tuottamaan vuosittain myös 250 GWh biokaasua, mikä tekisi jalostamosta Pohjoismaiden suurimman biokaasun tuotantoyksikön.

Biojalostamon tuotannon olisi tarkoitus käynnistyä vuonna 2021. Investoinnin kokonaisarvo on 150 miljoonaa euroa.

NordFuel-biojalostamo lyhyesti

Haapavesi on erinomainen sijaintipaikka biojalostamolle

Uusi biojalostamo on tarkoitus rakentaa Haapaveden lauhdevoimalaitoksen yhteyteen Eskolanniemeen. Haapavesi on erinomainen sijaintipaikka biojalostamolle niin raaka-aineen saatavuuden kuin hyvien logististen yhteyksien kannalta. Haapavesi sijaitsee 160 kilometrin päässä neljästä satamasta (Kalajoki, Kokkola, Pietarsaari ja Raahe), metsäisten seutujen keskellä.

Alueella on lämpöteholtaan 390 MW voimalaitoksen lisäksi valmiina myös biopolttoaineterminaali. Uusinvestoinnin yhteydessä olemassa oleva lauhdevoimalan toimintaa kehitettäisiin teollisuuden CHP-laitokseksi.

Pääosin turvetta käyttävä Haapaveden voimalaitos on rakennettu 1989 ja se on ollut tehoreservissä useita vuosia. Biojalostamohanke mahdollistaisi voimalaitoksen hyväkuntoisen infran hyödyntämisen sekä voimalaitoksen polttoainepohjan muuttamisen turpeesta vähäpäästöisempään puupainotteiseen polttoaineseokseen. Valmis tuotantoympäristö mahdollistaisi myös biojalostamolla syntyvien sivuvirtojen tehokkaan hyödyntämisen sekä voimalaitoksen sähkö- ja lämpöenergian hyödyntämisen biojalostamolla.

1. Bioetanolitehdas

2. Varastokenttä

3. Biokaasulaitos + vesienkäsittely

Tarve biopolttoaineille kasvaa

Uusiutuvilla energialähteillä on yhä tärkeämpi rooli EU:n energiatavoitteiden saavuttamisessa ja liikenteen nestemäisille biopolttoaineille on kasvava kysyntä.

Suomen energia- ja ilmastostrategian mukaan tavoitteena on nostaa liikenteen biopolttoaineiden osuus 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. EU:n tavoitteena on, että 14 prosenttia liikenteessä käytettävästä energiasta olisi uusiutuvaa vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvan energian linjaukset EU:ssa ja varsinkin Suomen velvoitteet ohjaavat tähän suuntaan.

Suomen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80−95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla. EU:n uusiutuvan energian direktiivi (RED II) luo kehikon uusiutuvan energian edistämiselle vuoteen 2030 saakka. Tavoitteena nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus vähintään 32 prosenttiin EU:n energiankulutuksesta.