Biojalostamo

NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan biojalostamon rakentamista Haapavedellä sijaitsevan Kanteleen Voima Oy:n lauhdevoimalan yhteyteen. Sivutuotteina jalostamo tuottaisi ligniiniä, biokaasua sekä lietettä lannoitekäyttöön. Nykyisen voimalaitoksen toimintaa kehitetään samalla moderniksi CHP-laitokseksi, mikä täyttää tiukat ympäristömääräykset ja parantaa tehtaan kannattavuutta, kun alkuperäisen sähköntuotannon rinnalle tulee höyryntuotantoa.

NordFuel-jalostamo olisi merkittävä työllistäjä paikallisesti, tuottaisi joustavasti sähköä ja 65 000 tonnia bioetanolia liikenteen käyttöön vuosittain. Jalostamo kykenee tuottamaan vuosittain myös 250 GWh biokaasua, mikä tekisi jalostamosta Pohjoismaiden suurimman biokaasun tuotantoyksikön.

NordFuel-biojalostamo lyhyesti

350 työpaikkaa paikallisesti

Joka viides tunti tankkiautollinen 2G polttoainetta

Käyttää puuta kaksi rekka-autollista tunnissa; hake, puru, ranka

Bioetanolia 400 000 autolle (10 % sekoitus) ja biokaasua 30 000 auton liikennekäyttöön

300 milj. € kokonaisinvestointi

Voimalaitos voi tuottaa joustavasti säävarmaa sähköä 200-300 GWh vuodessa

Haapavesi on erinomainen sijaintipaikka biojalostamolle

Uusi biojalostamo on tarkoitus rakentaa Haapaveden lauhdevoimalaitoksen yhteyteen Eskolanniemeen. Haapavesi on erinomainen sijaintipaikka biojalostamolle niin raaka-aineen saatavuuden kuin hyvien logististen yhteyksien kannalta. Haapavesi sijaitsee 160 kilometrin päässä neljästä satamasta (Kalajoki, Kokkola, Pietarsaari ja Raahe), metsäisten seutujen keskellä.

Alueella on lämpöteholtaan 390 MW voimalaitoksen lisäksi valmiina myös biopolttoaineterminaali. Uusinvestoinnin yhteydessä olemassa oleva lauhdevoimalan toimintaa kehitettäisiin teollisuuden CHP-laitokseksi.

Pääosin turvetta käyttävä Haapaveden voimalaitos on rakennettu 1989 ja se on ollut tehoreservissä useita vuosia. Biojalostamohanke mahdollistaisi voimalaitoksen hyväkuntoisen infran hyödyntämisen sekä voimalaitoksen polttoainepohjan muuttamisen turpeesta vähäpäästöisempään puupainotteiseen polttoaineseokseen. Valmis tuotantoympäristö mahdollistaisi myös biojalostamolla syntyvien sivuvirtojen tehokkaan hyödyntämisen sekä voimalaitoksen sähkö- ja lämpöenergian hyödyntämisen biojalostamolla.

Tarve biopolttoaineille ja uusille teknologioille kasvaa

Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivisuus pian sen jälkeen. Tavoitteen saavuttaminen vaatii päästövähennystoimia kaikilla olennaisilla päästösektoreilla, sekä riittävien hiilinielujen ylläpitoa. Vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi tarvitaan lisäpanostuksia erityisesti biotalouden, kiertotalouden, puhtaan teknologian ratkaisujen, energiatehokkuuden, päästöttömien energiantuotantomuotojen, energian varastointiratkaisujen ja hiilen talteenoton ja hyödyntämisen kehittämiseksi ja markkinoille saattamiseksi sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Liikenteeltä vaadittavat päästövähennykset ovat merkittävät. Suomi on sitoutunut vähintään puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Suomen ilmastopolitiikan mukaan tavoite saavutetaan nostamalla fossiilisten polttoaineiden verotusta, ohjaamalla kestävästi tuotettuja nestemäisiä biopolttoaineita erityisesti raskaan liikenteen käyttöön, sekä tavoittelemalla lentoliikenteessä sekoitevelvoitteen avulla 30 prosentin osuutta kestäville biopolttoaineidelle vuonna 2030.

EU:n uusiutuvan energian direktiivi (RED II) luo kehikon uusiutuvan energian edistämiselle. EU:n tavoitteena on, että vähintään 14 prosenttia liikenteessä käytettävästä energiasta olisi uusiutuvaa vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi unionin kokonaisenergian-kulutuksesta uusiutuvan energian osuuden tulee nousta vähintään 32 prosenttiin.