Biotuotetehdas 

NordFuelin biotuotetehtaassa valmistetaan merkittävä määrä toisen sukupolven biopolttoaineita sekä muita biopohjaisia tuotteita korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

Tuotteet

Bioetanoli

NordFuelin biotuotetehtaassa valmistetaan vuodessa 70 000 tonnia bioetanolia liikennekäyttöön. Etanoli on bensiiniin sekoitettavaa uusiutuvaa polttoainetta, jota tyypillisesti sekoitetaan 10 tilavuusprosenttia. Korkeampina pitoisuuksina etanolia voidaan käyttää ns. korkeaseosetanoliajoneuvoissa (flexfuel-ajoneuvot). 

Biokaasu (LBG, Liquefied Biogas eli nesteytetty biokaasu)

NordFuelin biotuotetehtaassa vuodessa 70 GWh nesteytettyä biokaasua. Bioetanolin tuotantoprosessin sivutuotteena syntyy biokaasua, joka nesteytettynä soveltuu erityisesti raskaan liikenteen polttoaineeksi. 

Ligniini

NordFuelin biotuotetehtaassa valmistetaan vuodessa n. 95 000 tonnia puhdasta ligniiniä sekä n. 45 000 tonnia ligniinikakkua, jota voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Ligniinissä on merkittävää potentiaalia korkeamman jalostusasteen tuotteiden raaka-aineeksi.  

CO2

Biotuotetehtaan eri prosessivaiheissa syntyy yhteensä yli 200 000 tonnia biopohjaista hiilidioksidia vuodessa. Fermentointiprosessissa syntyvä, puhdas hiilidioksidi on hyödynnettävissä esimerkiksi elintarviketeollisuuden suojakaasuna, ja sitä syntyy noin 55 000 tonnia vuodessa. Prosessikokonaisuudesta syntyy noin 160 000 tonnia hiilidioksidia, joka soveltuu kestävien, synteettisten polttoaineiden kuten e-metanolin valmistukseen.

Muut tuotteet

Biotuotetehtaan prosessien sivutuotteena syntyy lisäksi furfuraalia ja etikkahappoa, joista molempia voidaan hyödyntää kemianteollisuuden raaka-aineena. Furfuraalia voidaan hyödyntää esimerkiksi liimojen ja hartsien valmistuksessa, etikkahappoa puumuovien valmistuksessa. 

Etanolia

70 000

tonnia vuodessa
Ligniiniä

95 000

tonnia vuodessa
Biokaasua

70

GWh vuodessa
CO2

200000

tonnia vuodessa

Raaka-aine

NordFuelin biotuotetehtaan raaka-aineena käytetään sahateollisuuden sivutuotteena syntyvää sahanpurua, metsätalouden hakkuutähteitä sekä nuorten metsien hoidossa syntyvää, pieniläpimittaista rankaa. 

Raaka-aineen tarve on noin 340 000 tonnia (kuivapaino) vuodessa, mikä tarkoittaa kahta rekka-autollista tunnissa ja noin 15 000 rekka-autollista vuodessa. Raaka-aine hankitaan 150 kilometrin säteeltä.  

Prosessi

Haapaveden voimalaitoksen hyödyntäminen

Biotuotetehdas rakennetaan Haapavedelle, entisen turvevoimalaitoksen yhteyteen. Turvevoimala muutetaan biotuotetehtaan energiakeskukseksi, jossa tuotetaan laitosalueen tarvitsema lämpö- ja jäähdytysenergia. Voimalaitosalueen olemassa olevasta infrasta on mahdollista hyödyntää muun muassa polttoaineterminaali, laitosalueen jäähdytysvesiverkko, korjaamo-, toimisto- ja valvomotilat sekä sähköverkkoliitynnät. Olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen kiertotalousajattelun mukaisesti tuo hankkeelle merkittävän kustannushyödyn.

NordFuel valmistelee
modernin biotuotetehtaan rakentamista Haapavedelle.