Kanteleen Voima ja Puhuri varautuvat investointi­vaiheisiinsa

Kanteleen Voima Oy ja sen aikaisemmin täysin omistama tytäryhtiö Puhuri Oy ovat molemmat tahoillaan siirtymässä investointivaiheeseen. Kanteleen Voima NordFuel-hankkeen osalta ja Puhuri useissa tuulivoimahankkeissa.

Yhtiörakenteen tehostamiseksi on Puhuri Oy:n omistus siirretty Kanteleen Voimalta suoraan emoyhtiön osakkaiden omistukseen ja siten konsernisuhde purkautuu syksyn 2019 aikana.

Kanteleen Voima konsernin toimitusjohtajana oman toimensa ohella vuodesta 2006 saakka toiminut Antti Vilkuna jatkaa Puhuri Oy:n toimitusjohtajana. Kanteleen Voiman toimitusjohtajana (oto) aloittaa 1.12.2019 Katternö-ryhmän tuotantojohtaja Andreas Rasmus. Vilkuna siirtyy yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi.

NordFuel-hanke on kehittynyt hyvin ja olemme seuraavaksi siirtymässä hankesuunnitteluvaiheeseen. Samaan aikaan Puhurin hankkeet tulevat investointikelpoisiksi. Yhtiörakenteen ja organisaation selventäminen on hyvä tehdä tässä vaiheessa”, Kanteleen Voiman väistyvä toimitusjohtaja (oto) Antti Vilkuna toteaa.

NordFuel-projekti etenee suunnitelmien mukaan. Laitoksen suunnittelutyö etenee, koeajoja tehdään teknologiapartnerimme laitteistolla Ruotsissa. Odotamme Aluehallintovirastolta päätöstä ympäristölupaamme kuin myös Työ-ja elinkeinoministeriöltä päätöstä biojalostamon investointituesta”, projektinjohtaja Timo Strengell kertoo.

Myös Puhuri Oy lisää resurssejaan. Harri Ruopsa on nimitetty yhtiön hankekehityspäälliköksi, aikaisemmin hän työskenteli tuotantopäällikkönä Porkka Oy:llä. Jaakko Tyyvi on nimitetty rakentamispäälliköksi, aikaisemmin hän työskenteli rakennuttamiskonsulttina Rambollilla. Puhurilla on nyt käynnissä Parhan tuulivoimahankkeen rakentaminen Pyhäjoella. Useita muita hankkeita on tulossa investointivaiheeseen.

”Energia-alan murros näkyy selvästi näissä toimenpiteissä. Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii toimenpiteitä Kanteleen Voiman ja Puhurin omistajina olevilta 28 energiayhtiöltä. Tällä lisäresurssoinnilla voimme paremmin ohjata niin Puhurin lisääntyviä tuulivoimainvestointeja kuin saattaa Kanteleen Voiman NordFuel -hanke investointivaiheeseen. Kiitämme Antti Vilkunaa hänen panoksestaan Kanteleen Voiman toimitusjohtajana. Varsinkin NordFuel-hanke on edennyt erinomaisesti Antin johdolla ja hänen osaamisensa on edelleen yhtiön hyödyksi hallitustyöskentelyssä. Andreas Rasmus on ollut kauan Kanteleen Voiman hallituksessa, hän tuntee yhtiön hyvin ja vie NordFuel-hanketta eteenpäin”, sanoo Roger Holm.

”Olen pitkään seurannut Kanteleen Voiman kehitystä hallitustyöskentelyn kautta ja otan innolla uuden tehtävän vastaan”, kertoo Andreas Rasmus.

Lisätiedot:

  • Roger Holm, hallituksen puheenjohtaja, Kanteleen Voima Oy / Puhuri Oy, puh. 040 5852 495
  • Antti Vilkuna, toimitusjohtaja (oto), Puhuri Oy, puh. 044 0220 919
  • Andreas Rasmus, toimitusjohtaja (oto) Kanteleen Voima Oy, puh. 044 7815 396

Kanteleen Voima Oy on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuottaja, jonka omistaa 26 suomalaista energiayhtiötä. Kanteleen Voiman Haapaveden voimalaitos toimii tällä hetkellä tehoreservilaitoksena.

NordFuel-jalostamo tuottaa valmistuttuaan markkinoille vuosittain 65 000 tonnia bioetanolia ja joustavasti sähköä. NordFuel tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä. Jalostamo kykenee tuottamaan myös 250 GWh/a biokaasua, mikä tekee jalostamosta Pohjoismaiden suurimman biokaasun tuotantoyksikön.

Puhuri Oy on tuulipuistoja kehittävä, rakentava ja omistajilleen tuulivoimalla sähköä tuottava hankeyhtiö. Puhurin hallinnoimien tuulipuistojen kokonaisteho on 60 megawattia. Puhurilla on tuulivoiman kehityshankkeita Haapavedellä, Kannuksessa, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Raahessa, Sallassa ja Sievissä. Puhurin sisaryhtiö Vetelin Tuulivoima Oy kehittää tuulivoimahanketta Vetelissä. Puhurin omistaa 28 suomalaista energiayhtiötä.

Biojalostamon ja voimalaitoksen ympäristölupa­hakemukset kuulutettu

Kanteleen Voima Oy hakee ympäristölupaa toisen sukupolven bioetanolia ja sivutuotteina toisen sukupolven biokaasua sekä ligniiniä ja raakatärpättiä tuottavalle biojalostamolle. Ympäristölupahakemus on kuulutettu 28.2.2019 ja lupahakemuksen asiakirjat ovat nähtävänä 4.3.–3.4.2019 Haapaveden kaupunginkansliassa. Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Biojalostamon tarvitsema energia toimitetaan samalla laitosalueella sijaitsevalta voimalaitokselta, jonka muuttuvaa toimintaa koskeva erillinen ympäristölupahakemus kuulutetaan yhtäaikaisesti.

Biotuotteita kestävästi hoidetuista metsistä

Biojalostamo koostuu bioetanolilaitoksesta, biokaasulaitoksesta, polttonesteiden ja kemikaalien varastoinnista, biopolttoaineterminaalista, mahdollisesta lietteenpolttokattilasta ja kaasukattilasta sekä prosessijäteveden käsittelystä. Biojalostamolla valmistetaan vuosittain bioetanolia polttoainekäyttöön noin 65 000 tonnia (laskettuna 100 % etanolina), biokaasua 250 GWh ja ligniiniä 230 000 tonnia. Biojalostamon suunniteltu käyntiaika on noin 8 000 tuntia vuodessa. Laitoksen raaka-aineena käytetään puupohjaisia raaka-aineita, kuten sahateollisuuden sivutuotteita ja metsäraaka-aineita yhteensä noin 700 000 m3 vuodessa.

Lauhdevoimala muuttuu teollisuuden CHP-laitokseksi

Mikäli biojalostamo rakennetaan, muuttuu voimalaitos lauhdevoimalasta biojalostamoon kytketyksi voimalaitokseksi, joka tuottaa sähköä ja toimittaa biojalostamolle prosessihöyryä. Voimalaitos käyttää polttoaineina nykyisten polttoaineiden lisäksi biojalostamon sivutuotteina muodostuvaa ligniiniä, biokaasua ja raakatärpättiä. Myös prosesseissa syntyvät hajukaasut poltetaan voimalaitoksen kattilassa energiaksi.

Lisätiedot:

  • Teija Mäyrä, Head of Technology, puh. 044 5549 381

Timo Strengell NordFuel -projektin johtajaksi

Kanteleen Voiman NordFuel hanke etenee suunnitelmallisesti eteenpäin. NordFuel projektiorganisaatiota vahvistetaan vastaamaan tulevien vuosien kasvavia, hankkeen etenemisen vaatimia ja mahdollistavia resurssitarpeita. Tammikuun alussa 2019 NordFuel -projektin johtajana aloittaa Timo Strengell, jolla on pitkä kokemus biopohjaisista teknologioista sekä vahva ammattiosaaminen hankekehityksestä. Hänellä on myös laaja käytännön kokemus projektien valmistelusta ja käytännön toteutuksesta.

Timo on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän on työskennellyt aiemmin pitkään mm. metsäteollisuudessa UPM:n palveluksessa.

”NordFuel-hanketta on viime vuosina kehitetty Kanteleen Voiman nykyisen organisaation voimin huomattavan pitkälle. Nyt hanke on edennyt vaiheeseen, jossa tarvitsemme henkilön johtamaan eri osa-alueita kokopäiväisesti”, Kanteleen Voiman toimitusjohtaja Antti Vilkuna toteaa.

”Olen innoissani aloittaessani mielenkiintoisessa ja merkityksellisessä hankkeessa, näen NordFuel-projektissa valtavan potentiaalin. Se vastaa Suomen uusiutuvan energian tavoitteisiin ja on kunnianhimoinen, edelläkävijähanke sekä Suomessa, että globaalisti”, uusi projektinjohtaja Timo Strengell kertoo.

”Puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua toisen sukupolven etanolia ja biokaasua tuottava biojalostamo vastaa myös EU:n puolelta tuleviin tiukentuviin uusiutuvan energian tavoitteisiin. Investoinnin avulla voimme osaltamme mahdollistaa biopolttoaineiden lisääntyvää käyttöä ja vähentää kasvihuonepäästöjä”, sanoo Timo Strengell.

Lisätiedot:

  • Timo Strengell, projektijohtaja / NordFuel (1.1.2019 alkaen), Kanteleen Voima Oy, puh. 040 738 4860
  • Antti Vilkuna, toimitusjohtaja, Kanteleen Voima Oy, puh. 044 0220 919

Haapaveden voimalaitoksesta halutaan kehittää moderni biojalostamo

Kanteleen Voima Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan modernin biojalostamon rakentamista Haapavedellä sijaitsevan lauhdevoimalan yhteyteen. Samalla olemassa olevan voimalaitoksen toimintaa kehitetään moderniksi CHP-laitokseksi. Biojalostamon tuotannon olisi tarkoitus käynnistyä jo vuonna 2021. Investoinnin kokonaisarvo on 150 miljoonaa euroa.

”Tarvitsemme kehittyneitä biopolttoaineita liikenteeseen, säätövoimaa sähkömarkkinoille ja työpaikkoja Pohjois-Pohjanmaalle. NordFuel on ratkaisu useisiin Suomen kohtaamiin haasteisiin”, Kanteleen Voiman toimitusjohtaja Antti Vilkuna toteaa.

Uusi biojalostamo on tarkoitus rakentaa Haapaveden lauhdevoimalaitoksen yhteyteen. Haapavesi on erinomainen sijaintipaikka biojalostamolle niin raaka-aineen saatavuuden kuin hyvien logististen yhteyksien kannalta. Jalostamo loisi alueelle 350 uutta työpaikkaa.

NordFuel-jalostamo hyödyntäisi vuonna 1989 rakennetun voimalaitoksen infraa ja voimalaitoksen polttoainepohja muutettaisiin turpeesta vähäpäästöisempään puupainotteiseen polttoaineseokseen. Valmis tuotantoympäristö mahdollistaisi myös biojalostamolla syntyvien sivuvirtojen tehokkaan hyödyntämisen sekä voimalaitoksen sähkö- ja lämpöenergian hyödyntämisen biojalostamolla.

Hankkeen suunnittelu on käynnistetty vuonna 2016. Ympäristövaikutusten arvioinnissa hankkeen työllisyys, vaikutus aluetalouteen ja ympäristöpäästöjen väheneminen arvioitiin myönteisiksi. Seuraavaksi hankkeessa siirrytään valittujen teknologioiden jatkotestaukseen sekä suunnitteluun investointipäätöstä varten.

Lisätietoja:

  • Antti Vilkuna, toimitusjohtaja, puh. 044 0220 919