Puusta biotuotteita

Raaka-ainetta kestävästi hoidetuista metsistä

Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara, ja ne kasvavat joka vuosi enemmän kuin niitä käytetään. Metsätalousmaata on 26,2 miljoonaa hehtaaria ja se kattaa 86 prosenttia Suomen maapinta-alasta.

Suomen metsien hoito ja puunkorjuu täyttävät metsien kestävän hoidon ja käytön vaatimukset. Suomessa on käytössä PEFC- ja FSC-sertifiointijärjestelmät. Sertifiointivaatimuksissa huomioidaan metsien taloudellinen, ekologinen sekä sosiaalinen merkitys. Sertifioinnin vaatimusten noudattaminen varmistetaan käytännössä riippumattomilla arvioinneilla. Tällä hetkellä Suomen talouskäytössä olevista metsistä noin 85 prosenttia on sertifioitu PEFC-järjestelmän mukaisesti ja noin 8 prosenttia FSC-järjestelmän mukaisesti.

Metsien hakkuissa puut katkotaan käyttötarkoituksen mukaan eri puutavaralajeihin. Hakkuissa syntyy myös hakkuutähteitä, kuten latvuksia ja oksia. Biojalostamo käyttäisi näitä, nuorten metsien harvennuksista saatavaa pieniläpimittaista rankaa ja puupohjaisia sahateollisuuden sivutuotteita raaka-aineena, josta jalostetaan arvokkaita tuotteita, kuten toisen sukupolven liikennepolttoaine bioetanolia, ligniiniä ja biokaasua. Raaka-aineet tuotaisiin laitokselle autokuljetuksina käyttötarpeen mukaan 150 kilometrin säteeltä.

Lähde: Maa- ja Metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus

Biotuotteiden kysyntä kasvussa

Biojalostamon lopputuotteiden markkinat näyttävät lupaavilta. Kohdemarkkinat sijaitsevat Pohjois- ja Keski-Euroopassa.

Bioetanoli on käytetyin polttoaineseos liikenteen energiatehokkuuden parantamiseksi ja sen globaalin markkina-arvon arvioidaan kasvavan noin 8 prosenttia vuosittain vuoteen 2022.

Bioetanolin valmistusprosessin sivutuotteena syntyvää ligniiniä voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi erilaisten biopolttoaineiden ja bioenergian tuotantoon. Lisäksi pitkällä aikavälillä ligniinin arvioidaan korvaavan muovin. Ligniinin globaalin markkina-arvon oletetaan kasvavan noin 5 prosenttia vuosittain vuoteen 2022.

Biokaasua taas voidaan käyttää kotimaan markkinoilla muun muassa lämmön ja energian tuotantoon. Sen markkina-arvon arvioidaan kasvavan noin 7 prosenttia vuosittain vuoteen 2022.

Biotuotteita kestävästi hoidetuista metsistä

NordFuel-biojalostamo tuottaisi vuodessa 65 000 tonnia nestemäistä biopolttoainetta, etanolia, etupäässä liikenteen käyttöön. Sivutuotteina saataisiin lisäksi voimalaitokselle polttoaineeksi ligniiniä 230 000 tonnia vuodessa sekä biokaasua 150 GWh vuodessa.

Etanolia

65 000

tonnia vuodessa
Ligniiniä

230 000

tonnia vuodessa
Biokaasua

150

GWh/vuodessa